انتشار بیست و سومین خبرنامه داخلی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور (ویژه نامه کرونا)
انتشار بیست و سومین خبرنامه داخلی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور (ویژه نامه کرونا)
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران، بیست و سومین خبرنامه داخلی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور (ویژه نامه کرونا) منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور، بیست و سومین خبرنامه داخلی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور (ویژه نامه کرونا) منتشر شد. در این شماره از خبرنامه، مجموعه اقدامات سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور، فعالیت های واحدهای استانی، انجمن های علمی- روان شناسی و مراکز خدمات روان شناسی و مشاوره و کلیه روان شناسان و مشاوران که از بدو شیوع ویروس کرونا فعالیت داشته اند، درج شده است. 

لینک خبرنامه

  • منبع خبر : روابط عمومی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران