صدور تقدیرنامه برای همکاران فعال در ارایه خدمات روان‌شناختی به افراد تحت تاثیر کرونا
صدور تقدیرنامه برای همکاران فعال در ارایه خدمات روان‌شناختی به افراد تحت تاثیر کرونا
از افرادی که اسامی‌شان در فهرست‌های ذکر شده درج شده است درخواست می‌شود برای دریافت تقدیرنامه، آدرس خود را به ايميل ipa1374@gmail.com ارسال نمايند تا به وسيله پست ارسال شود.

روحیۀ داوطلبی روان‌شناسان و مشاوران کشورعزیزمان برای ارایۀ حمایت‌های روانی- اجتماعی در ایام بحرانی ستودنی است. به دنبال شرایط روانی حاصل از کرونا، انجمن روان‌شناسی ایران، فراخوانی برای امکان حضور روان‌شناسان و مشاوران در سامانۀ تلفنی ۴۰۳۰ صادر کرد که مورد استقبال درخور توجه قریب ۱۳۰۰ نفر قرارگرفت. ضرورت احراز مدارک موجب شد که فراخوان دومی صورت بگیرد و در این فراخوان قریب ۵۰۰ نفر از روان‌شناسان و مشاوران، تصاویر مدارک تحصیلی و حرفه‌ای خود را ارسال نمودند و از این ۵۰۰ نفر، توسط دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد، در اولین گام قریب ۲۰۰ نفر انتخاب شدند که به تایید آن دفتر، حدود ۱۳۰ نفر به طور مداوم به ارایۀ  خدمات روان‌شناختی در سامانۀ  4030 پرداختند. 
پیرو کاهش حجم تماس با سامانۀ تلفنی ۴۰۳۰ و اعلام دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت مبنی بر اتمام فعالیت روان‌شناسان و مشاوران معرفی شده توسط انجمن روان‌شناسی ایران برای ارایه مشاورۀ تلفنی به افراد تحت تأثیر آثار روانی «ویروس کرونا»، انجمن  طی اطلاعیه‌ای ضمن تقدیر از کلیۀ داوطلبانی که در فراخوان‌ها شرکت کرده بودند، اعلام نمود که در نظر دارد با تقدیم تقدیرنامه به افرادی که  به تایید دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، همکاری فعالی با سامانۀ ۴۰۳۰ داشته‌اند (فهرست اول در سایت انجمن)، مراتب قدردانی خود را اعلام دارد.
متعاقب این اطلاعیه، هیات مدیره انجمن در یک تامل مجدد تصمیم گرفت برای ارج نهادن به روحیۀ داوطلبی، از همکارانی نیز که علیرغم اعلام آمادگی در فراخوان اول و ارسال مدارک در فراخوان دوم، در انتخاب اولیۀ دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت قرار نگرفته و توفیق ارایۀ خدمت نداشتند (فهرست دوم در سایت انجمن) تشکر خود را با تقدیرنامه اعلام دارد. 
شایان ذکر است قبل از اعلام فراخوان انجمن، داوطلبانی به صورت خودجوش و با اعلام شماره تماس خود، خدمات تلفنی را در مدتی شایان توجه ارایه کرده بودند که برای این عزیزان (فهرست سوم در سایت انجمن)، تقدیرنامه‌ای مشابه فهرست اول صادر شده است.
از افرادی که اسامی‌شان در فهرست‌های ذکر شده درج شده است درخواست می‌شود برای دریافت تقدیرنامه، آدرس خود را به ایمیل ipa1374@gmail.com  ارسال نمایند تا به وسیله پست ارسال شود.

  • منبع خبر : روابط عمومی انجمن روان‌شناسی ایران