افسردگی از شایع‌ترین اختلال روانی در پایتخت
افسردگی از شایع‌ترین اختلال روانی در پایتخت
شیوع اختلالات مرتبط با سلامت روان (در چهار بعد افسردگی، اضطراب، اختلال عملکرد اجتماعی و جسمی سازی) در ساکنین تهران (گروه سنی بالای ۱۵ سال) در فاصله سه سال بین ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ بررسی و مقاله آن در مجله BMC Psychiatry منتشر شده است.

 ۲/۷ میلیون نفر از جمعیت شهر تهران احتمالا مبتلا به یکی از اختلالات مرتبط با سلامت روان می‌باشند که در این میان بیشترین شیوع در خانم‌ها، جنوب شهر و گروه سنی بالای ۷۵ بوده است.

افسردگی از شایع‌ترین موارد ابتلا بوده است. بر اساس این مطالعه با بررسی بیش از ده هزار نفر، ۳۷/۱ درصد (۲/۷ میلیون نفر) از کل ساکنین تهران در ریسک‌ اختلالات سلامت روان هستند.( به صورت میانگین) به عبارتی، مورد احتمالی این اختلالات هستند و نیاز به مراقبت و بررسی روانپزشکی دارند.

شیوع در خانم‌ها به شکل معناداری بیشتر از مردان بوده است. (۴۵ درصد برابر با ۱/۶ میلیون نفر برای خانمها در مقابل ۲۸٪ برای آقایان، ) در بین گروههای سنی مختلف، بیشتربن میزان اختلالات مربوط به گروه سنی بالای ۷۵ سال و سپس ۲۵ تا ۳۴ سال بوده است.

شایع‌ترین اختلال در گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال، اضطراب بوده است. شیوع اختلالات در جنوب تهران به شکل معناداری از بقیه مناطق بیشتر بوده است. بیشترین و کمترین میزان افسردگی به ترتیب در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ و ۶۵ تا ۷۴ سال گزارش شده است.

در سال ۲۰۱۵، در یک مطالعه ملی، شیوع اختلالات سلامت روان در کشور بسیار پایین تر یعنی ۲۳/۴ درصد گزارش شده بود. مطالعه قبلی در سال ۲۰۰۹ برای خود تهران هم شیوع را پایین تر یعنی ۳۴/۲ درصد نشان داده بوده است.

این مطالعه به دنبال یاقتن علل بروز اختلالات نیوده ولی مواردی مثل هزینه‌های بالاتر زندگی، آلودگی، ترافیک، کمتر بودن ارتباطات و شیوع بیشتر سوء مصرف مواد و … به عنوان علل احتمالی شیوع بیشتر در تهران نسبت به کل کشور مطرح شده اند. عواملی مثل معضلات اقتصادی و اجتماعی، تغییرات محیطی و مدرن شدن سبک زندگی از علل افزایش دهنده شیوع اختلالات در تهران نسبت به مطالعه قبلی مطرح شده است.

این نتایج البته مربوط به چند سال قبل است. در ضمن مطالعه فقط اختلالات در همان زمان و نه اختلالات قبلی را بررسی کرده است.