رتبه بندی پروانه فعالیت حرفه ای در دستور کار سازمان نظام روانشناسی ومشاوره قرار خواهد گرفت
رتبه بندی پروانه فعالیت حرفه ای در دستور کار سازمان نظام روانشناسی ومشاوره قرار خواهد گرفت

با توجه به مصوبه جدید مجلس در صورت تصویب شورای نگهبان براساس بند ۱ ماده ۳ قانون تشکیل سازمان که هیات های تخصصی باید حدود صلاحیت حرفه ای متقاضیان پروانه اشتغال را ارزیابی نمایند.رتبه بندی پروانه حرفه ای در دستورکارسازمان قرار می گیرد ازجمله بررسی صدور پروانه تخصصی،بررسی پروانه اشتغال عمومی،بررسی پروانه موقت دستیار روانشناس،ارجاع […]


با توجه به مصوبه جدید مجلس در صورت تصویب شورای نگهبان براساس بند ۱ ماده ۳ قانون تشکیل سازمان که هیات های تخصصی باید حدود صلاحیت حرفه ای متقاضیان پروانه اشتغال را ارزیابی نمایند.
رتبه بندی پروانه حرفه ای در دستورکارسازمان قرار می گیرد ازجمله بررسی صدور پروانه تخصصی،بررسی پروانه اشتغال عمومی،بررسی پروانه موقت دستیار روانشناس،ارجاع به آزمون صلاحیت حرفه ای وسایر…
کسانی پیشنهاد یا نظری دارند میتوانند نظرات خود را در‌کمیته مرزصلاحیت حرفه ای مطرح نمایند.