بدر فتاری با کودکان با هوش پایین ارتباط دارد
بدر فتاری با کودکان با هوش پایین ارتباط دارد
بدر فتاری با کودکان با هوش پایین ارتباط دارد تحقیقات جدید پژوهشگران نشان می ‌دهد: قرار گرفتن در معرض بدرفتاری یا آسیب‌ های روحی در اوایل زندگی با ضریب هوشی پایین ‌تر مرتبط است.

بدر فتاری با کودکان با هوش پایین ارتباط دارد تحقیقات جدید پژوهشگران نشان می ‌دهد: قرار گرفتن در معرض بدرفتاری یا آسیب‌ های روحی در اوایل زندگی با ضریب هوشی پایین ‌تر مرتبط است.

این موضوع دارای اهمیت زیادی است زیرا مغز در اوایل کودکی بسیار حساس است و والدین باید نشانه های کم هوشی در فرزندان خود را به موقع تشخیص داده و برای درمان اقدام کنند.
دوران کودکی دوره ای بسیار حساس در زندگی هر فرد محسوب شده و بخش های مهمی از ساختار عصبی مغز در کودکی شکل می گیرد. به همین دلیل شرایط نامناسب محیطی از قبیل مورد آزار قرار گرفتن، تحمل فشار از نظر جسمی یا عاطفی، نادیده گرفته شدن یا شاهد خشونت خانگی بودن، به طور متوسط با کاهش ۷ نمره ای ضریب هوشی مرتبط بود.
در این میان محققان دریافتند: سوء رفتار هایی که قبل از دو سالگی اتفاق می افتد، به طور ویژه برای رشد فکری کودک مضر بوده و می تواند منجر به کاهش ضریب هوشی وی شود. از سوی دیگر مطالعات عصب شناسی نیز نشان داده است که مغز در این دوره اولیه بسیار حساس بوده و تجربه تروما و ناملایمات در اوایل زندگی با تغییرات در ساختار و مدارهای مغز مرتبط است.
این یافته ها از مطالعه ای روی ۲۰۶ کودک آمریکایی که در یک پروژه تحقیق و بررسی طولی والدین و کودکان مینه سوتا ثبت نام کرده بودند به دست آمد. گفتنی است پژوهشگران برای این مطالعه، فعالیت خود را  در سال ۱۹۷۵ شروع کرده و شرایط این کودکان را از بدو تولد تا امروز ردیابی کردند.
بدر فتاری با کودکان با هوش پایین ارتباط دارد
در طول چند دهه گذشته، کودکان و مادران در فواصل زمانی معین مورد ارزیابی و مصاحبه قرار گرفته و از کودکان تست هوش انجام شد. این مطالعه نشان داد که از هر سه کودک یک کودک مورد بدرفتاری قرار گرفته و یا مادران خود را در معرض خشونت دیده اند.
این اتفاق در دوران نوزادی ۵ درصد از کودکان، در دوره پیش دبستانی ۱۳ درصد و در هر دو دوره به میزان ۱۹ درصد رخ داده است. در این میان بدرفتاری از جمله مشاهده خشونت و نادیده گرفته شدن به طور مستقیم  با نمرات هوش پایین ‌تری مرتبط بود.
نویسندگان این مطالعه می نویسند: نتایج نشان می‌دهد که بدرفتاری و مشاهده خشونت خانگی در اوایل کودکی، به‌ ویژه در دو سال اول زندگی تأثیرات قابل توجه و پایداری بر رشد شناختی دارد.
به گزارش سیناپرس، محققان در پایان مطالعات خود تاکید می کنند: از آنجایی که سازماندهی اولیه مغز، رشد عصبی بعدی فرد را چارچوب بندی می کند، تغییرات در رشد اولیه ممکن است پیامدهای مادام العمر داشته باشد.