انتصاب رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره با حکم رئیس جمهور
انتصاب رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره با حکم رئیس جمهور
سید ابراهیم رئیسی در حکمی رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره را منصوب کرد.

سید ابراهیم رئیسی در حکمی رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره را منصوب کرد.

رئیس جمهور به استناد قانون تشکیل سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره و پیشنهاد شورای مرکزی آن سازمان، طی حکمی دکتر علی فتحی آشتیانیبه را به عنوان رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد. 

 اهم انتظارات رئیسی در این حکم به شرح زیر است:

۱. ارتقاء سطح دانش و آموزش روان‌شناسی و مشاوره، مبتنی بر آموزه های دینی، بومی و اقتضائات فرهنگی و اجتماعی کشور

۲. شناسایی، پرورش، معرفی و تقویت روان‌شناسان و مشاوران متخصص، متعهد و کارآمد برای ارائه خدمات روان‌شناختی به آحاد جامعه

۳. نظارت هوشمند و شفاف بر عملکرد روانشناسان و مشاوران با تأکید بر پیشگیری از آسیب های عدم رعایت اخلاق حرفه ای

۴. پیاده سازی نظام رتبه‌بندی به منظور افزایش آگاهی مردم از کیفیت کار تخصصی ایشان 

۵. تدوین و ارائه برنامه عملیاتی دارای قابلیت سنجش و ارزیابی به منظور ارتقای شاخص های سلامت روانی جامعه

۶. احصاء نظام مسائل روان‌شناختی و حوزه مشاوره کشور

۷. ارتقای سواد سلامت روانی مردم با ترویج سبک زندگی اسلامی  ایرانی 

۸. تحکیم بنیان  خانواده و رفع موانع تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی با استفاده از ظرفیت رسانه ملی و فضای مجازی

۹. ایفای نقش فعالانه، مؤثر و میدانی در رویدادهای مختلف به ویژه بحران‌ها، حوادث و بلایای طبیعی 

۱۰. تحول و بازنگری در قانون فرآیندها و دستورالعمل های صنفی و حرفه ای سازمان 

۱۱. نوسازی ساختار اداری با تأکید بر استفاده از  جوانان متخصص و انقلابی 

۱۲.  بهره گیری از خبرگان کارآموخته

۱۳. گسترش ارتباط و تعامل سازنده با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی