کتاب روان درمانی مثبت منتشر شد
کتاب روان درمانی مثبت منتشر شد
کتاب روان درمانی مثبت، حاوی جلسات چهارده گانه درمانی با ساختاری منسجم است

کتاب روان درمانی مثبت، حاوی جلسات چهارده گانه درمانی با ساختاری منسجم است

روان درمانی مثبت در دو جلد یکی روان درمانی مثبت: کتاب راهنمای درمانگران و دیگری روان درمانی مثبت: کتاب کار (ویژه درمان جویان و مراجعان ) در اختیار علاقه مندان قرار گرفت.
کتاب روان درمانی مثبت، حاوی جلسات چهارده گانه درمانی با ساختاری منسجم است این کتاب اثر بی بدیل طیب رشید و  مارتین سیلگمن است که با ترجمه دکتر شهریار شهیدی / سید پیمان رحیمی نژاد/ دکتر نغمه تقوی / دکتر فرید براتی سده / دکتر مرجان حسنی راد و دکترهامایاک آوادیس یانس ترجمه و انتشارات رشد آن را منتشر کرده است.

اکنون بیش از دو دهه از شروع جنبش روان شناسی مثبت می گذرد و ما در آستانه سومین دهه تاسیس این شاخه از روان شناسی هستیم.
در این سی سال، صدها کتاب و مقاله درباره زوایا و جنبه های مختلف روان شناسی مثبت نگاشته شده و برای افزایش به باشی و سرزندگی بسته های مختلف کاربردی اجرا شده است.

سردمدارن روان شناسی مثبت از همان آغاز به کارآیی روانشناسی مثبت به منزله رویکردی درمانی اشاره کرده اند و علاوه بر مقاله های متعدد پژوهشی که در آن ها تدابیر و اقدامات درمانی مبتنی بر روان شناسی مثبت را بررسی و مطالعه آزمایشی کرده اند، بسته های درمانی ویژه ای هم تدارک دیده اند که محتوا و هدف اصلی روان درمانی مثبت را شکل می دهند.

این بستر درمانی توسط موسسان روان شناسی مثبت در قالب کتابی با همین نام روان درمانی مثبت و در دو جلد یکی روان درمانی مثبت: کتاب راهنمای درمانگران و دیگری روان درمانی مثبت: کتاب کار (ویژه درمان جویان و مراجعان تدوین شده است.

کتاب روان درمانی مثبت، حاوی جلسات چهارده گانه درمانی با ساختاری منسجم است. در این دو کتاب برای هر جلسه علاوه بر کاربرگ های مرتبط برای درمانگران و درمانجویان، توصیه های لازم به درمانگران برای توجه به جنبه های فرهنگی و اختصاصات اجتماعی به نحوی مناسب جهت استفاده علاقه مندان به روانشناسی مثبت و درمانگران و کادرمتخصص ارائه شده است