“نە” گفتن مهارتی کە باید آموخت
“نە” گفتن مهارتی کە باید آموخت
هیچ اشکالی ندارد کە گاهی اوقات در چشمان طرف مقابلتان زُل بزنید و در کمال اقتدار و جدیت و با صراحت تمام بگویید "نە"!

هیچ اشکالی ندارد کە گاهی اوقات در چشمان طرف مقابلتان زُل بزنید و در کمال اقتدار و جدیت و با صراحت تمام بگویید “نە”!

اگرچە در فرهنگی کە هموارە خواستەهای دیگران بر خواستەهای ما ارجحیت دارد، بە سختی می‌توان مهارت “نە” گفتن را یاد گرفت، اما این مهارت تضمین کنندە سلامت روح و روان شماست.

از همان دوران کودکی تاکنون هموارە بە ما یاد دادەاند کە برای محبوب شدن باید مطیع خواستەهای دیگران باشیم و نە گفتن بە منزلە خودخواهی و بی‌احترامی بە دیگران است و در واقع در جوامع شرقی بە نوعی بی‌ادبی تلقی می‌شود، اما واقعیت این است کە ضرورتی ندارد هموارە افراد را راضی و خشنود نگهداریم و بر طبق سلیقە و خواستەهای آنان رفتار کنیم.

در واقع با هر جواب “بلە”ای کە بە دیگران می‌دهید، قدرت را از خود گرفتە و دو دستی تقدیم دیگران می‌کنید و بە آن‌ها اجازە می‌دهید کە افسار زندگی شما را در دست بگیرند.

در نظر داشتە باشید کە مهارت “نە” گفتن ارتباط مستقیمی با اعتماد بەنفس شما دارد و ناتوانی در این مورد می‌تواند زمینە سوءاستفادە دیگران از شما را فراهم کند.

مهارت “نە” گفتن تضمین کنندە سلامت روح و روان انسان‌ها

یک مشاور روانشناختی در سنندج گفت: مهارت نە گفتن یکی از ضروری‌ترین مهارت‌ها برای همە انسان‌ها است کە می‌توان آن را یاد گرفت و در خود تقویت کرد.

شیوا ابراهیمی ظهار کرد: افرادی کە فاقد مهارت “نە” گفتن هستند، یعنی در مقابل درخواست غیرمنطقی دیگران مطیع بودە و براساس میل و خواستە آن‌ها رفتار می‌کنند.

وی عنوان کرد: متاسفانە در جوامع شرقی کە مردم آن از عواطف و احساسات بیشتری برخوردارند، قدرت “نە” گفتن نیز ضعیف‌تر است، اما باید در نظر داشت کە تقویت مهارت “نە” گفتن تضمین کنندە سلامت روح و روان انسان‌ها است.

“نە” گفتن بی احترامی نیست

ابراهیمی ادامە داد: باید دقت داشت کە “نە” گفتن بە منزلە تندخویی و بی‌احترامی و طرد کردن و رنجاندن نیست، بلکە بااقتدار و باصراحت مخالفت خود را اعلام کردن است.

وی با بیان اینکە هرکسی مسئول محافظت از امنیت روحی و روانی خود است، بیان کرد: اگر گاهی اوقات خواستەهای غیر منطقی از سوی دیگران بە ما پیشنهاد می‌شود کە نابەجا و خارج از توان کمکی ما است و با موقعیت و شرایط فعلی ما همخوانی و تطابق ندارد، باید در کمال ادب و احترام بە آن خواستە “نە” گفت.

ابراهیمی تصریح کرد: افراد باید بدون ترس از دست دادن و مورد بی‌توجهی قرار گرفتن، مهارت “نە” گفتن را در خود تقویت کنند، در غیر این صورت فردی کە منطق پذیرش آن را نداشتە باشد شایستە ارتباط و دوستی با ما نیست.

بە گفتە وی، اگرچە کمک بە دیگران برای حل مشکلات یک فضیلت اخلاقی است، اما مشروط بە اینکە با شرایط و موقعیت ما تطابق داشتە و بە روح و روان ما آسیبی وارد نکند.

ابراهیمی یادآور شد: گرچە ما در اجتماع زندگی می‌کنیم و بایستی تاثیرات مثبتی در جامعە داشتە باشیم، اما کمک بە دیگران زمانی موثر است کە ما توانایی انجام آن را داشتە باشیم و برای راضی نگهداشتن دیگران تن بە هر خواستەای ندهیم.

این مشاور روانشناختی عنوان کرد: از طرد شدن توسط دیگران نترسید و همیشە خط قرمزهایی را برای خود تعیین کنید، و مهارت نە گفتن به این معنا است که ما برای خود و حدومرزهایمان ارزش قائل هستیم.

شیوا ابراهیمی ادامە داد: همچنین در نظر داشتە باشید کە قدرت “نە” گفتن بە میزان اعتماد بنفس شخص برمی‌گردد؛ لذا افرادی کە فاقد مهارت “نە” گفتن هستند، می‌توانند با تکنیک‌های روانشناختی قدرت “نە” گفتن خود را تقویت و ارتقا دهند.

وی اظهار کرد: برای تقویت مهارت “نە” گفتن باید باورها و ارزش‌هایی کە برای خود قائل هستید را دستکاری و اصلاح کنید.

دوران کودکی بهترین زمان برای یادگیری مهارت “نە” گفتن 

ابراهیمی خاطرنشان کرد: بهتر آن است کە مهارت “نە” گفتن در دوران کودکی آموزش دادە شود، اما باز هم در هر بازە زمانی می‌توان این مهارت را در خود تقویت و آن را یاد گرفت.

وی اضافە کرد: اگر مهارت نە گفتن در همان اوان کودکی بە کودک آموزش دادە شود، میزان آسیب‌های ناشی از آن بە حداقل ممکن خواهد رسید.

ابراهیمی بزرگترین الگوی رفتاری کودکان را والدین دانست و افزود: والدینی کە خود فاقد مهارت “نە” گفتن هستند، قادر نخواهند بود کە بە کودکان خود این مهارت را بیاموزند و از همان دوران کودکی بە فرزند خود یاد می‌دهند کە در مقابل خواستەهای دیگران مطیع باشند.

وی بیان کرد: برای “نە” گفتن بە دیگران کافی است کە رسا و محکم صحبت کنید و در ابتدا احساسات خود را بیان و در قالب جملەای کوتاە و بە دور از هرگونە توضیح اضافی دلایل منطقی خود را بیان کنید.