کتاب کوچینگ شناختی رفتاری
کتاب کوچینگ شناختی رفتاری
کوچینگ شناختی – رفتاری (CBC) بیان می‌کند که رفتار، افکار و احساسات ما نتیجه باور و فرض‌های ما از خودمان، دیگران و کل هستی است و باورهای غیرمعقول، پیامد خطا در نگرش‌های فلسفی هستند.

کوچینگ شناختی – رفتاری (CBC) بیان می‌کند که رفتار، افکار و احساسات ما نتیجه باور و فرض‌های ما از خودمان، دیگران و کل هستی است و باورهای غیرمعقول، پیامد خطا در نگرش‌های فلسفی هستند.

کتاب کوچینگ شناختی رفتاری( cbc) را می‌توان خواهرخوانده CBT (درمان رفتاری-شناختی) نامید.کوچینگ شناختی رفتاری نحوه استفاده از نظریه شناختی رفتاری را در کوچینگ ارایه می کند این کتاب، «کوچینگ» را در روانشناسی با زیربنای نظری معرفی می‌کند کوچینگ شناختی – رفتاری (CBC) بیان می‌کند که رفتار، افکار و احساسات ما نتیجه باور و فرض‌های ما از خودمان، دیگران و کل هستی است و باورهای غیرمعقول، پیامد خطا در نگرش‌های فلسفی هستند
این کتاب نوشته «مایکل نینان» دانشیار مرکز مربیگری  و مدیریت استرس در بلکیت انگلستان، به‌تازگی با ترجمه «محمدرضا مقدسی» و «نرگس زمانی»، به فارسی برگردانده شده و در ۲۳۱ صفحه، شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و با بهای ۵۵ هزار تومان ازسوی انتشارات سخنوران روانه بازار نشر شده اثر است.
این کتاب را می‌توان خواهرخوانده CBT (درمان رفتاری-شناختی) نامید. این کتاب، «کوچینگ» را در روانشناسی با زیربنای نظری معرفی می‌کند؛ چیزی که پیش از این بی‌سابقه بوده است کوچینگ شناختی – رفتاری (CBC) بیان می‌کند که رفتار، افکار و احساسات ما نتیجه باور و فرض‌های ما از خودمان، دیگران و کل هستی است و باورهای غیرمعقول، پیامد خطا در نگرش‌های فلسفی هستند.
دکتر محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری و مترجم این کتاب در خصوص کتاب کوچینگ شناختی رفتاری و در ادامه این مطلب اضافه میکند ذهن و عواطف انسان تابع محدودیت‌های محیطی و بیولوژیک نیست و انسان بر واقعیت‌های زندگی و فعالیت‌های خودش تاثیرگذار است و به منظور درک پاسخ‌های عاطفیِ یک نفر به رخدادهای زندگی، مهم است که بدانیم برداشت و نگرش این فرد نسبت به اتفاقات چگونه است و ساختار ذهنی آنها از این وقایع چیست؟

در سال های اخیر نظریه‌های روانشناسی و تمرینات مشخص درمانی برای استفاده از کوچینگ رفتاری، رفتارهای شناختی، وجودگرایی، تمرکز بر روی راه حل و فرد محوری و روان پویایی تطبیق داده شده اند.
یکی از اهداف کوچینگ را کمک به اشخاص برای گسترش بیشتر «درک از خود یا خودفهمی» دانست و افزود: نگاه ریزبینانه و درگیرشدن با مسایل روانشناسی برای ایجاد تغییر در افراد و گسترش مهارت های خودکنترلی باعث پیشرفت و موفقیت در رسیدن به اهداف می‌شود.
بطور کلی کوچینگ و روانشناسی برای بیان سلامت و عملکرد درست در زندگی شخصی تبیین می‌شود و دامنه کاری آن بوسیله مدل ها و الگوهای مربیگری برای تربیت فرزندان و یا بزرگسالان و یا اهداف روانشناختی پایه ریزی شده است
کوچینگ شناختی رفتاری نحوه استفاده از نظریه شناختی رفتاری را در کوچینگ ارایه می کند
این کتاب چهار عنصر اصلی در کوچینگ را به بحث می کشاند و روش های عملی حل مسئله را ارایه می دهد و در عین حال این کتاب برای روانشناسان، معلمان و مربیان و به ویژه برای آنان که می خواهند با برخورداری از ظرفیت های روانشناسی توسط روش های کوچینگ به دیگران کمک کنند کتاب موثری به نظر می آید.