نشریه دانشجویی «نـگـاه» منتشر شد
نشریه دانشجویی «نـگـاه» منتشر شد
انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، دهمین شماره نشریه دانشجویی روانشناسی «نگاه» را منتشر کرد.

انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، دهمین شماره نشریه دانشجویی روانشناسی «نگاه» را منتشر کرد.

«من در بستر یک کل»، «خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو»، «آیا ما هر روز در آزمایش زیمباردو زندگی ‌می‌کنیم؟»، «اضطراب اجتماعی، قفسی از جنس قضاوت دیگران»، «خودکشی، یک تصمیم اجتماعی است»، «حرکت به سوی شادکامی» و «چرا مغز ما برای ارتباط با دیگران ساخته شده است؟» از جمله مطالب و مقالاتی است که در این نشریه می‌خوانیم.

نشریه دانشجویی  روانشناسی «نگاه» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، مدیرمسئولی امیر توسلی و سردبیری محدثه ملک‌پور، به‌صورت فصلنامه منتشر می‌شود.