روز شمار هفته سلامت روان ۱۴۰۲ اعلام شد
روز شمار هفته سلامت روان ۱۴۰۲ اعلام شد
هفته سلامت روان سال 1402 با شعار "سلامت روان مسئولیت فردی و اجتماعی همه ماست" نام گذاری شد.

هفته سلامت روان سال ۱۴۰۲ با شعار “سلامت روان مسئولیت فردی و اجتماعی همه ماست” نام گذاری شد.

زمان اجرا ۱۸ تا ۲۴ مهرماه ۱۴۰۲

روز شمار هفته سلامت روان:
۱۸مهرماه: تاثیر متقابل افکار و احساسات در سلامت روان
۱۹مهر: تاثیرتوجه مثبت در سلامت روان
۲۰مهر: خود مراقبتی و تاثیر آن بر سلامت روان
۲۱مهر: تاثیر حمایت و ارتباطات اجتماعی سالم بر سلامت روان
۲۲مهر: نقش امید در سلامت روان
۲۳مهر: سبک زندگی سالم جایگزین مصرف مواد، الکل و دخانیات
۲۴مهر: حل مسأله راهبردی برای تاب آوری بیشتر