مددکاری اجتماعی سرطان چیست ؟
مددکاری اجتماعی سرطان چیست ؟
مددکاران اجتماعی سرطان همواره تلاش میکنند تا به افزایش آگاهی در مورد نیازهای اجتماعی، عاطفی، آموزشی و معنوی بیماران مبتلا به سرطان بپردازند و بیماران و خانواده های آنها را با منابع ضروری جامعه آشنا و مرتبط سازند.

مددکاران اجتماعی سرطان همواره تلاش میکنند تا به افزایش آگاهی در مورد نیازهای اجتماعی، عاطفی، آموزشی و معنوی بیماران مبتلا به سرطان بپردازند و بیماران و خانواده های آنها را با منابع ضروری جامعه آشنا و مرتبط سازند.

مددکاری اجتماعی سرطان، رشته ای حرفه ای در عرصه مددکاری اجتماعی سلامت و پزشکی است که بخش جدایی ناپذیری از تیم مراقبت سلامت را تشکیل داده و خدمات روانی اجتماعی را به بیماران مبتلا به سرطان، خانواده ها و مراقبین آنها ارائه می دهد.
کتاب راهنمای مددکاری اجتماعی انکولوژی ( مراقبت های روانی اجتماعی برای افراد مبتلا به سرطان ) با تالیف گریس کریست، کارولین مسنر، لین بهار و با ترجمه اسماعیل عباسی زاغه، فرهاد حسنی- مددکار اجتماعی بیمارستان امام حسین (ع)، دکتر حمیده عادلیان راسی و تحت نظارت دکتر محمد اسماعیل اکبری به چاپ رسید.

مددکاری اجتماعی سرطان، رشته ای حرفه ای در عرصه مددکاری اجتماعی سلامت و پزشکی است که بخش جدایی ناپذیری از تیم مراقبت سلامت را تشکیل داده و خدمات روانی اجتماعی را به بیماران مبتلا به سرطان، خانواده ها و مراقبین آنها ارائه می دهد.
مددکاران اجتماعی سرطان همواره تلاش میکنند تا به افزایش آگاهی در مورد نیازهای اجتماعی، عاطفی، آموزشی و معنوی بیماران مبتلا به سرطان بپردازند و بیماران و خانواده های آنها را با منابع ضروری جامعه آشنا و مرتبط سازند.

این متخصصین همواره سعی می کنند تا دسترسی به منابع و فرصتها و ارائه مراقبت با کیفیت را برای بیماران و خانواده هایشان تضمین نمایند. هدف مددکاری اجتماعی سرطان، افزایش آگاهی بیماران و مراقبین آنها از تاثیر روانی اجتماعی بیماری و انجام مداخلات روانی اجتماعی است که کیفیت زندگی و بهبودی افراد مبتلا به سرطان و خانواده هایشان را افزایش میدهد.
به طور کلی میتوان کتاب “مددکاری اجتماعی آنکولوژی” را منبع جامعی برای متخصصین تیم مراقبت سرطان دانست که با رویکردی روانی اجتماعی به ارتقاء سلامت و بهبود بیماری و کیفیت زندگی افراد و خانواده های درگیر با بیماری سرطان می پردازند.
هر چند تاکید این کتاب بر تخصص مددکاری اجتماعی است و کاربرد آن برای متخصصین این حرفه بیشتر مورد تاکید است اما کتاب پیش‌رو، می تواند برای پزشکان، پرستاران، روانشناسان و روانپزشکان در تیم مراقبت سلامت که به مسائل مربوط به سرطان علاقه مند هستند نیز مفید و سودمند باشد