نیک زیستی ادغام احساس و عملکرد خوب است
نیک زیستی ادغام احساس و عملکرد خوب است
نیک‌زیستی واقعی یا شکوفایی، وضعیت پایداری است که احساس و عملکرد خوب را با هم ادغام می‌کند از جانب دیگر حمایت اجتماعی ادراک‌شده بر بهزیستی روان‌شناختی و تاب‌آوری تأثیر مثبت و معنی‌دار دارد

نیک‌زیستی واقعی یا شکوفایی، وضعیت پایداری است که احساس و عملکرد خوب را با هم ادغام می‌کند از جانب دیگر حمایت اجتماعی ادراک‌شده بر بهزیستی روان‌شناختی و تاب‌آوری تأثیر مثبت و معنی‌دار دارد

نیک‌زیستی واقعی یا شکوفایی، وضعیت پایداری است که احساس و عملکرد خوب را با هم ادغام می‌کند. این شامل روابط مثبت و احساس ارزشمندی و تلقی خود به‌عنوان فردی توانمند و بسط توان و معنامندی و استقلال و خودکفایی است.سلامت روان و بهباشی روانشناختی چه ضرورتی دارد و به چه کار می آید ؟ از بهزیستی روانشناختی یا شکوفایی چه مقصودی داریم؟ افراد اغلب بهزیستی (نیک‌زیستی) را معادل تجربه‌ی لذت می‌دانند

شایسته است یاد‌آور شویم لذت خوشبختی نیست لذات بهباشی روانشناختی هم نیست لذت، وضعیت‌ گذرایی است که ممکن است از طریق ابزارهایی حاصل شود که همیشه در طول زمان مفید نیستند.برعکس، نیک‌زیستی واقعی یا شکوفایی، وضعیت پایداری است که احساس و عملکرد خوب را با هم ادغام می‌کند. این شامل روابط مثبت و احساس ارزشمندی و تلقی خود به‌عنوان فردی توانمند و بسط توان و داشتن حس معنادار بودن و استقلال و خودکفایی است.

مطالعات داخلی نشان داده است افرادی که امیدواری و تاب آوری بالایی دارند از بهزیستی روانی بالایی نیز برخوردارند نتایج مطالعه دیگری که توسط مومنی انجام شده است نشان داد که آموزش تاب آوری بر امید به زندگی و بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزند با ناتوانی های خاص یادگیری موثر بوده است.
خدابخشی و همکاران هم گزارش داده اند که آموزش تاب­ آوری در برابر استرس دارای پتانسیلی برای کاهش مشکلات سلامت روانی می­باشد در مطالعه دیگری محمدمهدی و همکاران اعلام کردند که حمایت اجتماعی ادراک‌شده بر بهزیستی روان‌شناختی و تاب‌آوری تأثیر مثبت و معنی‌دار دارد
با نگاهی به مقالات و مطالعاتی از این دست که در توسعه ادبیات تحقیق موثر بوده اند میتوان به این نتیجه رسید که تاب آوری و نیک زیستی همبود و همبسته هستند نیک‌زیستی به‌معنای آن نیست که تمام مدت احساس خوبی داشته باشید. زندگی، فراز و نشیب دارد. احساسات دشوار یا دردناک، واکنش صحیح و مناسب به‌تجاربی است مانند اندوه از دست ‌دادن، کمبود، بدبختی و ناراحتی و حتی احساس خشم پس از تجربه‌ی بی‌عدالتی.
درک و رویارویی منطقی با چنین احساساتی، عامل کلیدیِ نیک‌زیستی است و به‌ما کمک می‌کند تا وقتی زمانه سخت و دشوار است، بتوانیم با اوضاع سازگار شویم.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد که احساس نیک‌زیستیِ بالاتر، به‌بسیاری از نتایج مطلوب مانند روابط سالم‌تر و رفتارِ اجتماعی‌‌تر‌‌‌‌، همکاری و کارهای مهربانانه‌‌‌‌‌‌، سلامتی بهتر و توقع‌ از زندگی و پیامدهای یادگیری قوی‌تر، مولد بودن بیشتر در محل کار و افزایش خلاقیت مربوط است.
گاهی گفته می‌شود که افراد خوشحال و خوشبخت مغرورند، اما مطالعات اخیر نشان داده که افراد خوشحال و خوشبخت بیشتر احتمال دارد که در مورد موضوعات اجتماعی، سیاسی و محیطی واکنش نشان دهند.
تأثیر نیک‌زیستیِ بالاتر بر روی نحوه‌ی تفکر ما و آنچه برای انجام دادن انتخاب می‌کنیم، می‌تواند به‌ما کمک کند تا با بسیاری از چالش‌هایی که به‌صورت جمعی در مقابل ما هستند، روبه‌رو شده و مقابله کنیم، طوری که با هم بتوانیم جهانی بهتر بسازیم.
عفت حیدری نویسنده و مترجم خانه تاب آوری در خاتمه این مطلب آورده است توسعه‌ی نیک‌زیستی مخصوصاً در جوانان بسیار مهم است. برای آنکه این امر سازنده‌ی زیربنای آینده‌ی مثبت است، هم برای افراد، و هم برای جامعه‌ای که خلق می‌کنند و توانمندی‌های شناختی، احساسی، اجتماعی، علایق و خلاقیت را نیز توسعه می‌دهد.