ارجاع بند مربوط به تاسیس «مرکز ملی روانشناسی و مشاور خانواده» به کمیسیون تلفیق
ارجاع بند مربوط به تاسیس «مرکز ملی روانشناسی و مشاور خانواده» به کمیسیون تلفیق
با تصمیم نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بند مربوط به تاسیس «مرکز ملی روانشناسی و مشاور خانواده» جهت رسیدگی بیشتر و اصلاح ایرادات وارده به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع داده شد.

با تصمیم نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بند مربوط به تاسیس «مرکز ملی روانشناسی و مشاور خانواده» جهت رسیدگی بیشتر و اصلاح ایرادات وارده به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع داده شد.

به گزارش سازمان نظام روانشناسی ومشاور ایران _ در جلسه علنی عصر امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان بند ج ماده ۷۰ این لایحه را جهت اصلاح و رفع ابهامات وارده به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد.

ج-
۱- به منظور اجرایی نمودن برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در بیمارستان‌های وابسته به دولت، و تأمین اجتماعی، بیمارستان‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی و بیمارستان‌های خصوصی که در چهارچوب سطح‌بندی و نظام ارجاع همکاری دارند، پزشکان متخصص این بیمارستان‌ها موظفند به تعدادی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر می‌نماید روزانه حداقل دو ساعت به بیماران ارجاعی از سطح اول ارائه خدمت دهند.

۲- به منظور تولی‌گری واحد، ایجاد تمرکز در پیگیری امور مرتبط با مشاوره و روانشناسی فرد، جامعه و نظام خانواده و وحدت رویه در نظارت بر شاخص‌های فعالیت قانونی در این حوزه، دولت مکلف است با تجمیع و ادغام تمام ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرائی، مراکز قانونی و شوراهای گوناگون کشور، «مرکز ملی روانشناسی و مشاور خانواده» را به صورت فرا دستگاهی تأسیس نموده و اساسنامه آن را ظرف مدت شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون در هیأت وزیران به تصویب برساند.